توجه: تعرفه ترجمه رسمی از ابتدای سال 1400 تغییر یافته است. لطفاً به صفحه تعرفه ترجمه رسمی 1400 مراجعه نمایید.

تعرفه ترجمه رسمی 1400


تعرفه ترجمه رسمی توسط ریاست قوه قضاییه تصویب شده و در تمام دارالترجمه ‌های رسمی دیگر یکسان است.

آخرین بروزرسانی توسط کانون مترجمان رسمی ایران در 21 بهمن 1399

تعرفه به ریال

تبصره 1: در ازای هر یک از خدمات زیر مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود:

الف – هزینه های دفتری‌برای هر سند (کپی، پلمب و…) مبلغ 250000 ریال

ب – ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضا یا روادید مبلغ 100000 ریال

پ – ترجمه هر انتقال در سند مالکیت مبلغ 100000 ریال

تبصره 2: برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 50000 ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

تبصره 3: هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25% هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود.

تبصره 4: هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10000 ریال می باشد.

تبصره 5: منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر می باشد.